Privacy policy of Lėkštė.lt

UAB „Maistas į namus“ (toliau – Duomenų valdytojas arba Bendrovė) šioje politikoje (toliau – Politika) nustatytomis taisyklėmis nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdomomis interneto svetaine bei mobiliąją aplikaciją.

Informuojame, kad registruodamiesi interneto svetainėje www.lekste.lt arba mobiliojoje aplikacijoje „LĖKŠTĖ.lt“, Jūs patikite UAB „Maistas į namus“ savo asmens duomenis ir suteikiate mums teisę juos tvarkyti šioje Politikoje numatyta apimtimi, būdais ir tikslais. Tuo atveju, jeigu Jūs nesutinkate su šia Politika ar atskiromis jų sąlygomis, mes negalėsime suteikti Jums galimybės naudotis visomis ar bet kuria iš Bendrovės teikiamų paslaugų.

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo interneto svetainės, mobiliosios aplikacijos bei socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos įmanomos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugoti nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Taip pat pažymime, kad www.lekste.lt dėl įvairiapusės asmens duomenų apsaugos yra užregistruota Valstybinėje Duomenų Apsaugos Inspekcijoje numeriu P5315. Šioje Politikoje vartojami terminai suprantami taip, kaip tai nurodyta Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

Atkreipiame dėmesį į tai, kad ši Privatumo politika gali būti keičiama, pildoma ar atnaujinama.

Informacija apie Duomenų valdytoją:

Pavadinimas

UAB „Maistas į namus“

Įmonės kodas

302918526

PVM mokėtojo kodas

LT100007418110

A.S.

LT19 4010 0495 0135 2673

Bankas, kodas

Luminor bankas, 40100

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

1. Renkami asmens duomenys.

Asmens duomenys - tai bet kokia informacija, kuri gali būti naudojama identifikuoti asmenį, taip pat bet kokia informacija apie asmenį, kuris jau yra identifikuotas.

Registruodamiesi interneto svetainėje www.lekste.lt ir/ar mobiliojoje aplikacijoje „LĖKŠTĖ.lt“ ir sutikdami su naudojimosi taisyklėmis, išreiškiate savo sutikimą su šioje Politikoje nustatytomis taisyklėmis. Registruodamiesi Jūs taip pat patvirtinate, kad Jūsų nurodyti asmens duomenys yra tikslūs ir teisingi, ir Jūs esate ne jaunesni kaip 16 metų amžiaus. UAB „Maistas į namus“ neprisiima atsakomybės už netikslius, neišsamius ar klaidingai pateikus Jūsų duomenis.

 • Duomenų valdytojas renka tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs tiesiogiai pateikiate, t. y.:

Duomenų kategorijos

vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo adresas;

Duomenų tvarkymo pagrindas

sutikimas naudotis paslaugomis Politikoje numatytomis sąlygomis;

Duomenų tvarkymo terminas

Visą laikotarpį, kol naudojatės paslaugomis. Jūsų suteiktą sutikimą (registraciją) ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

 

 • Duomenų valdytojas renka tuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos gauna Jums naudojantis interneto svetaine ir/ar mobiliąja aplikacija, t. y.:

Įrenginio informacija

IP adresas, operacinės sistemos versija ir įrenginio, kurį naudojate turiniui pasiekti, parametrai;

Prisijungimo informacija

Jūsų sesijos naudojimo laikas ir trukmė, užklausų terminai, kuriuos įvedate mūsų svetainėse, ir bet kokia informacija, saugoma slapukuose, kuriuos nustatėme jūsų įrenginyje;

Kita informacija

Iš trečiųjų šalių gaunama informacija, kiek tai leidžia Lietuvos Respublikoje galiojantys teisės aktai, pvz.: socialinių tinklų teikiama informacija („Facebook“ ir kt.).

 2. Asmens duomenų naudojimo tikslai. 

 • Pagal Jūsų pateiktus duomenis Duomenų valdytojas interneto svetainėje lekste.lt ir mobiliojoje aplikacijoje „LĖKŠTĖ.LT“ sukuriame unikalų profilį, pagal kurį identifikuosime Jus kaip registruotą interneto svetainės www.lekste.lt ir mobiliosios aplikacijos „LĖKŠTĖ.LT“ naudotoją ir kuris suteiks Jums galimybę pasinaudoti registruotiems naudotojams teikiamomis paslaugomis;
 • Pagal Jūsų pateiktus duomenis mes taip pat Jus atpažįstame, pvz.: tuo atveju, jeigu Jūs norite atnaujinti ar pakeisti savo duomenis; tuo atveju, jeigu kreipiatės į Duomenų valdytoją dėl tam tikros asmeninės informacijos pateikimo; tuo atveju, kai tai susiję su asmens duomenų tvarkymu susijusių teisių įgyvendinimu ir kt.
 • Jūsų anketoje pateiktus kontaktinius duomenis (el. paštą, telefono numerį) Duomenų valdytojas taip pat naudoja bendravimo su Jumis tikslais, įskaitant ir atsakant į Jūsų užklausas, pastabas, teikiant Jums svarbią informaciją apie paslaugas, jų teikimą ir (ar) šios Politikos pasikeitimus, susisiekdami su Jumis, jei pamiršote priimti savo užsakymą arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais užsakymais ir pan.

Labai svarbu tai, kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs ir teisingi. Jeigu Jūs nurodysite neteisingus (netikrus) duomenis, juos pamiršite arba neatnaujinsite pasikeitusių duomenų, Duomenų valdytojui gali būti sunku užtikrinti paslaugų teikimą, taip pat gali kilti nesklandumų įgyvendinant Jūsų teises. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebūs atsakingas už žalą, atsiradusią Jums dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ar neišsamius asmens duomenis.

Jeigu pasikeičia Jūsų pateikti duomenys, Jūs turite nedelsdamas apie tai informuoti Duomenų valdytoją, pakeisdamas atitinkamus duomenis registracijos formoje interneto svetainėje arba mobiliojoje aplikacijoje.

Bendrovė neturės galimybės patikrinti Jūsų pateikiamų duomenų teisingumo ir atitikimo tikrovei. Priimdami Jūsų registracijos anketą, mes laikysime, kad Jūsų duomenys yra tikslūs ir teisingi, o visi Jūsų sutikimai yra pateikti Jūsų laisva valia, išsamiai susipažinus su šia Politika ir taisyklėmis.

 3. Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo trukmė.

Jūsų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi tol, kol naudojatės Duomenų valdytojo teikiamomis paslaugomis.

Norėdami, kad Jūsų duomenys nebūtų tvarkomi ir/ar saugomi, turite susisiekti su UAB „Maistas į namus“ klientų aptarnavimo skyriumi telefonu Nr. +370 630 90001 arba el. paštu pagalba@lekste.lt. Duomenų valdytojas, gavęs prašymą netvarkyti ir/ar nesaugoti asmens duomenų, įsipareigoja surinktus duomenis sunaikinti arba patikimai ir neatstatomai nuasmeninti kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

Jeigu yra inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, Duomenų valdytojas Jūsų duomenis gali saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

 4. Asmens duomenų atskleidimas.

Jūsų duomenis Duomenų valdytojas gali perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims, kurie padeda vykdyti ir administruoti paslaugų teikimą bei teikia mums su klientų užsakymų administravimu susijusias paslaugas. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, duomenų centrų, prieglobos ir debesijos paslaugų teikėjai, tiesioginės rinkodaros paslaugų teikėjai, rinkos tyrimų ar verslo analitikos paslaugų teikėjai ir pan. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui Duomenų valdytojas pateikia tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti. UAB „Maistas į namus“ pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be UAB „Maistas į namus“ sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Jūsų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su UAB „Maistas į namus“ sudarytus rašytinius susitarimus.

Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz.: policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti Duomenų valdytojo teises, Duomenų valdytojo pirkėjų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Kitais, šioje Politikoje nenurodytais atvejais, kuriais ketinama atskleisti turimus Jūsų duomenis, UAB „Maistas į namus“ kreipsis į Jus dėl Jūsų sutikimo arba teisėto Jūsų prašymo.

Taip pat pažymime, kad UAB „Maistas į namus“ Jūsų asmens duomenis tvarko tik Europos Sąjungos teritorijoje. Duomenų valdytojas šiuo metu neketina perduoti ir neperduoda Jūsų asmens duomenų į trečiąsias valstybes.

 5. Asmens duomenų subjekto teisės.

Pažymime, kad duomenų apsaugos teisės aktai Jums suteikia žemiau nurodytas teises:

 • Teisė susipažinti su UAB „Maistas į namus“ tvarkomais Jūsų asmens duomenimis - Jūs turite teisę gauti Bendrovės patvirtinimą, ar ji tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų kategorijas, duomenų tvarkymo laikotarpį ir kt. Didžioji dalis šios informacijos yra pateikiama šioje Politikoje;
 • Teisė ištaisyti asmens duomenis arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis - savo duomenų korekcijas Jūs galite atlikti interneto svetainės lekste.lt paskyroje arba mobiliojoje aplikacijoje „LĖKŠTĖ.LT“. Jūs taip pat galite kreiptis į Duomenų valdytoją šios Politikos 3 dalyje nurodytais kontaktais ir prašyti, kad Jūsų duomenis ištaisytume ar patikslintume mes;
 • Teisė pateikti skundą - jeigu Jūs manote, kad Jūsų duomenis Duomenų valdytojas tvarko pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, UAB „Maistas į namus“ pirmiausiai prašo kreiptis tiesiogiai į UAB „Maistas į namus“. Tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Jūsų abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus. Jeigu Jūsų netenkins Duomenų valdytojo siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, Jūsų nuomone, Duomenų valdytojas nesiims pagal Jūsų prašymą būtinų veiksmų, Jūs turėsite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;
 • Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam) - esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Duomenų valdytojas ištrintų Jūsų asmens duomenis. Norėdami pasinaudoti šia teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų klientų aptarnavimo skyriui šios Politikos 3 dalyje nurodytais kontaktais. Pažymime, kad Jūsų duomenys be Jūsų atskiro prašymo bus ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu Jūs nutrauksite naudojimąsi paslaugomis taip, kaip tai nurodyta šios Politikos 3 dalyje;
 • Teisė apriboti duomenų tvarkymą - esant tam tikroms duomenų tvarkymo teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs užginčijate duomenų tikslumą, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo mūsų teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs taip pat turite teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą. Pažymime, kad dėl duomenų tvarkymo apribojimo ir tokio apribojimo laikotarpiu Duomenų valdytojas gali neturėti galimybės užtikrinti Jums paslaugų teikimo. Norėdami pasinaudoti šiame skirsnyje nurodyta teise, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų klientų aptarnavimo skyriui šios Politikos 3 dalyje nurodytais kontaktais;
 • Teisė į duomenų perkeliamumą - duomenis, kuriuos Duomenų valdytojas tvarko pagal Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas taikant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui. Jūsų pageidaujamus perkelti duomenis Duomenų valdytojas Jums pateiks įprastai Duomenų valdytojo sistemose naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, o Jums pageidaujant ir esant techninėms galimybėms, Duomenų valdytojas persiųs duomenis tiesiogiai Jūsų nurodytam kitam duomenų valdytojui. Norėdami pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą, prašome pateikti raštišką prašymą mūsų klientų aptarnavimo skyriui šios Politikos 3 dalyje nurodytais kontaktais;

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.


We use cookies to provide you with a better service. Carry on browsing if you're happy with this, or find out how to manage here.